ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 18η ενότητα Α' Γυμνασίου (Η ειλικρίνεια ανταμείβεται).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό:

ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.


2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες φράσεις με τους κατάλ-ληλους τύπους του εἰμὶ:

α. ὁ ἀληθὴς φίλος.............. ἄλλος ἑαυτός.
β. ἐγὼ ...................ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
γ. οἱ τῶν Σπαρτιατῶν νέοι πολῖται χρηστοὶ .....................
δ. ὑμεῖς ἄνδρες γενναῖοί .....................καὶ τῆς πόλεως τεῖχος.
ε. σὺ................ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα.
στ. Ἑγὼ οὔκ...................ὁ αὐτὸς νῦν καὶ τότε.
ζ. χαλεπόν...................τὸ καλόν.


3. Να βάλετε στη σωστή πτώση του ενικού ή του πληθυντικού τα ονόματα που είναι σε παρένθεση:

α. Ἐν τοῖς γυμνασίοις οἱ ......................(θεατής) τὰς ..........................(ἀρετή) τῶν ......................(νεανίας) θαυμάζουσιν.
β. Οἱ.......................(πολίτης) πείθονται τοῖς λόγοις τῶν .............................(νομοθέτης) καὶ τῶν ..........................(δικαστής).
γ. Ἰδίας νόμιζε τὰς ..................(συμφορά) τῶν φίλων.
δ. Εἰπέ ἡμῖν, ὦ .....................(σοφιστής), πόθεν εἶ;
ε. Μέγα ἐστὶ τὸ κράτος (=η δύναμη) τῆς ..........................(θάλασσα).
στ. Οἱ ὑπηρέται ἀπέθεσαν τὸν οἶνον ἐν τῇ ..........................τράπεζα).


4. Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις που βρίσκονται στις παρενθέσεις με τη σειρά που δίνονται:

α. Σὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἄγαλμα τοῦ Διὸς...................πεποιημένον ἐστὶ καὶ ἐλέφαντος (= από ελεφαντόδοντο) (χρυσός, γεν. εν.).
β. Ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ χειρὶ φέρει Νίκην ἐξ ἐλέφαντος καὶ ταύτην καὶ χρυσοῦ, ἔχουσαν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ..........................(στέφανος, αιτ. εν.).
γ. Ὁ ὄρνις (=πουλί) ὁ ἐπὶ τῷ ............................καθήμενός ἐστιν ὁ ἀετὸς (σκῆπτρον).
δ. ὁ γεωργὸς τὴν....................ἔλαφος) ἐν........................(ἄμπελος, δοτ. ενικού) εὑρίσκει.
ε. οἱ ἄνθρωποι ἐν.......................(ναός)τοὺς θεοὺς θεραπεύουσι (=λατρεύουν) καὶ θύουσιν αὐτοῖς.......................ζῷον).


5. Στην άσκηση που ακολουθεί να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος – αὕτη – τοῦτο.

α. οὐκ ἦλθον εἰς...................τὴν πόλιν.
β. οἱ τόποι ........................χθαμαλοί εἰσι.
γ. γένοιτο, Κύριε, τῇ ἡμέρᾳ........................ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
δ. ἐν τῷ σταδίῳ ........................ἀγὼν γίγνεται.
ε. ἐν.......................ταῖς ὁδοῖς ἐπορεύετο.


6. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αντίστοιχους ρηματικούς τύπους παρατατικού, μέλλοντα, αορίστου, παρακειμένου και υπερσυντέλικου σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα:

Οἱ ναῦται τὰ ἱστία ἔλυον // λύσουσι//ἔλυσαν // λελύκασι // ἐλελύκεσαν.
α. Οἱ Θηβαῖοι ......................//.....................//................//....................//................... (πέμπω) τοῖς Λακεδαιμονίοις πρέσβεις.
α. Ὑμεῖς τοὺς ἐχθροὺς.................//...................//....................//..........................//..................... (διώκω).
γ. Οὗτοι ...............//......................//......................//......................//..........................(πείθω) τοὺς Αἰγινήτας στρατεύειν.
δ. Ὁ Κέρβερος.................................//..............................//..............................//............................//.............................τὰς πύλας τοῦ ᾍδου (φυλάττω).


7. Να σχηματίσετε τις μετοχές και τα απαρέμφατα που λείπουν.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ       ΑΟΡΙΣΤΟΣ       ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

παύειν
                               ἡ ὁρίσουσα
                                                              κηρῦξαι
                                                                                        ὁ τετριφώς
διαπράττειν
                                                              τὸ πεῖσαν
                                  ἁλιεύσειν
ἡ καταγράφουσα
                                                                                           ἠλπικέναι


8. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για το κάθε ουσιαστικό.

ἱππεύς—> γενική ενικού………………………… / /αιτιατική πληθυντικού……………………..
ἐπίθεσις—> κλητική ενικού………………………/ /δοτική πληθυντικού………………………..
ὄραμα—> δοτική ενικού……………………….. / / δοτική πληθυντικού………………………
εἰσβολεύς—> αιτιατική ενικού…………………. / / δοτική πληθυντικού………………………
ἀδάμας—> κλητική ενικού…………………… / / γενική πληθυντικού………………………….
ἱμάς—> δοτική ενικού………………………….. / / δοτική πληθυντικού………………………..
λέων —> κλητική ενικού………………………. / / αιτιατική πληθυντικού……………………...
θεράπων—> δοτική ενικού………………………. / / δοτική πληθυντικού……………………….


9. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους του ρήματος εἰμί στον ενεστώτα και στον παρατατικό.

α. Ὁ χρηστὸς ἀνὴρ εὐδαίμων ...............................................................
β. Αἱ πονηραὶ ἐλπίδες κακοὶ σύμβουλοι .................................................
γ. Σὺ .................................................. εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
δ. Ἐγὼ............................................. ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ......................................
ε. Ούκ ἡμεῖς .......................................... αἴτιοι τούτων ἀλλ’ ἡ τύχη.
στ. Οὐ γιγνώσκομεν ὅτι ὑμεῖς ..............................................ἐν τῇ οἰκίᾳ.


10. Να συμπληρώσετε τους χρόνους των ρημάτων οι οποίοι λείπουν.

ΕΝΕΣΤ.      ΠΑΡΑΤΑΤ.      ΜΕΛΛΩΝ      ΑΟΡΙΣΤΟΣ      ΠΑΡΑΚ.      ΥΠΕΡΣ.
παύετε
                   ἐκάλυπτες
                                          ἀπαλλάξομεν
                                                                    κατέπεισαν
πταίω
                                           κατορύξει11. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις των ουσιαστικών που λείπουν από τις παρακάτω στήλες.

ΟΝ.  ..................     ἡ θάλασσα        ...................     τό μέταλλον
ΓΕΝ. τῶν ψυχῶν      ...................     ...................     ..................
ΔΟΤ. .................      ....................      τῷ κήπῳ          ....................
ΑΙΤ.  .................       .....................   ....................     ..................
ΚΛ. ὧ ψυχαί            ....................  .......................   (ὧ) μέταλλον


12. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις τοποθετώντας το ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα, του παρατατικού, του μέλλοντα και του αορίστου.

α. Οἱ νόμοι τὸν δῆμον ..............................................................................................................................
(παιδεύω)
β. Ὁ στρατιώτης τάφρον ..............................................................................................................................
(ὀρύττω=σκάβω)
γ. Ὑμεῖς .............................................................................................................................. τοὺς κήρυκας εἰς φρέαρ (ρίπτω)
δ. Σὺ ............................................................................................................................... τὰς γνώμας τῶν ἀνθρώπων (τρέπω)
ε. Οὗτος ἀεὶ κατὰ τοὺς νόμους ..............................................................................................................................
(πράττω)
στ. Ἐν τῷ Πηλίῳ ὄρει ἡμεῖς ..............................................................................................................................
(διατρίβω)


13. Να σχηματίσετε στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο πρόσωπο τους χρόνους των ρημάτων που λείπουν από τις παρακάτω στήλες.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ        ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ       ΑΟΡΙΣΤΟΣ
                                 ἤκουες 
διώκουσι(ν)
                                                                                                ἔγραψας
                                  ἐρρίπτετε
                                                               ἐπιτάσσουσι(ν)


14. Να συμπληρώσετε τους χρόνους των ρημάτων οι οποίοι λείπουν.

ΕΝΕΣΤ.             ΠΑΡΑΤ.             ΜΕΛΛΩΝ             ΑΟΡΙΣΤ.              ΠΑΡΑΚ.            ΥΠΕΡΣ.
διαγράφεις
                         ἠλπίζετε
                                                    φθάσομεν
                                                                                  ἐφύλαξεν
θεραπεύουσι


15. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα των παρακάτω ρημάτων.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ          ΜΕΛΛΩΝ          ΑΟΡΙΣΤΟΣ           ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
παιδεύω:
πράττω:
κόπτω:
ὁρίζω:16. Να σχηματίσετε τις μετοχές των παρακάτω ρημάτων και στα τρία γένη.

                     ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ           ΜΕΛΛΩΝ            ΑΟΡΙΣΤΟΣ             ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ταράσσωτρίβω

θαυμάζω


17. Να αντικαταστήσετε τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:

Ενεστώτας      Παρατατικός       Μέλλοντας        Αόριστος        Παρακείμενος       Υπερσυντέλικος    

βλάπτομαι
πολιτεύῃ/ει
ψεύδεται
πείθομαι
παιδεύεται
λύονται
διώκῃ/ει
γυμνάζεσθε
κρυπτόμεθα
στρατεύομαι
ταράττονται
γράφεται
παρασκευάζῃ/-ει
ἀλλάττεται
πράττονται
παύεσθε
πλήττονται18. Να σχηματίσετε τις πτώσεις των ουσιαστικών που βρίσκονται σε παρένθεση.

τῇ ………………….. (ἡ ψυχή) τοῖς ……………………. (ὁ ταμίας)
αἱ ………………….. (ἡ λύπη) τῷ …………………… (ὁ κόσμος)
τῆς …………………. (ἡ δόξα) τοῖς …………………… (ὁ ἄνθρωπος)
τῶν ………………… (ἡ μέλισσα) αἱ …………………… (ἡ νῆσος)
τοῦ ……………….. (ὁ ἀθλητής) τοῖς ………………….. (το δῶρον)
ὦ ……………….. (ὁ ποιητής) τῆς ………………….. (ἡ πόλις)
οἱ ……………….. (ὁ νεανίας) τόν …………………. (ὁ ἱππεύς)


19. Να σχηματίσετε για κάθε ρήμα τον κατάλληλο τύπο.

παιδεύω (γ΄ πληθυντικό ενεστώτα): …………………
κηρύσσω ( α΄ ενικό παρατατικού): ………………..
πράττω (α΄ πληθυντικό μέλλοντα): ………………….
διώκω (β΄ ενικό αορίστου): ………………….
τοξεύω (γ΄ ενικό παρακειμένου): ………………..
ἐλπίζω (α΄ ενικό αορίστου): ………………
ἀθροίζω (γ΄ ενικό παρακειμένου): ……………….
τρίβω (γ΄ πληθυντικό μέλλοντα): ……………..
κρύπτω (α΄ ενικό υπερσυντελίκου): ……………….


20. Να συμπληρώσετε τα κενά των ακόλουθων προτάσεων με τη σωστή πτώση των λέξεων που είναι στην παρένθεση:

α) Πλάτων εἶπε τὴν παιδείαν .................. (ἄνθρωπος δοτ. πλ.) δεύτερον ἤλιον εἶναι.
β) Οὐδὲν ἄνευ ................. (πόνος, γεν. εν.) καὶ (ἐπιμέλεια, γεν. εν.) οἱ θεοὶ διδόασιν (= δίνουν) ...................... (θνητός, δοτ. πλ.).
γ) Κύριε, λῦσαι (= λύτρωσε) τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ...................... (γλῶσσα δολία, γεν. εν.).
δ) Σὸ πείθεσθαι μέγιστον ἀγαθόν ἐστι και ἐν ..........................(πόλις, δοτ. εν.) καὶ ἐν ........................... (στρατιά, δοτ. εν.) και ἐν .......................... (οἶκος, δοτ. εν.).
ε) Ὅστις πρὸς ........................ (ἀγαθὸς ἄρχων, αιτ. εν.) καὶ ἐν ........................ (πόλεμος, δοτ. εν.) στασιάζει, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν στασιάζει.
στ) Οὐδὲν δύναται γενέσθαι ἄνευ ......................... (τοξότης, γεν. πλ.) καὶ .......................... (ἱππεύς, γεν. πλ.).
ζ) Ὀνειδιζόμενός ποτε Ἀρίστιππος ὅτι ........................ (πονηρός ἄνθρωπος, δοτ. εν.) ἐλεημοσύνην ἔδωκε, οὐ ......................... (ὁ τρόπος, αιτ. εν.), εἶπεν, ἀλλὰ ............................ (ὁ ἄνθρωπος, αιτ. εν. ) ἠλέησα.
η) Οἱ κακοὶ οὔτε .......................... (νόμος, δοτ. πληθ.) οὔτε ............................ (λόγος ἀγαθὸς, δοτ. πλ. ) πείθονται.


21. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής των ρημάτων που είναι στην παρένθεση:

α) Πολυκλῆς ........................... (πείθω, αόρ.) τοὺς ἄρχοντας ταῦτα ποιεῖν.
β) Οὗτοι πάντα τἀναντία τούτων ............................ (λέγω, παρατ.).
γ) Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἁριαῖον ............................ (συντάττομαι, αόρ.) βουλόμενοι εἰς χεῖρας ἐλθεῖν (= να συμπλακούν).
δ) Οἱ στρατιῶται ........................ (ὀρύττω, παρατ.) τάφρον κύκλῳ περὶ τὴν πόλιν.
ε) Σοὺς ἀγγέλους τούτου ἐγὼ οὐκ ............................... (δέχομαι, αόρ.).
στ) Αὕτη ............................. (προσκρούω, παρατ.) ἀνθρώπῳ πονηρῷ.
ζ) Αἱ νῆες ......................... (ἐκπλέω, παρατ.) ἔξω τοῦ λιμένος.
η) Οὗτοι πρὸ βασιλέως ......................... (τάττομαι, υπερσ.).
θ) Οἱ Ἕλληνες ταύτην τὴν ἡμέραν οὕτως .............................. (πορεύομαι, παρατ.).

22. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής του εἰμὶ:

α) Ἡ Ἐπίδαμνος .............................. (ενεστ.) πόλις ἐν τῇ Ἠπείρῳ.
β) Ἵππαρχος καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ................................. (παρατ.).
γ) Αἱ πύλαι ................................ (παρατ.)χαλκαῖ, οἱ δὲ πύργοι ὑψηλοί.
δ) Σοφώτατοι σύ τε καὶ Πῶλος ............................ (ενεστ.).
ε) Σὸ τεῖχος ............................. (παρατ.) εἴκοσι ποδῶν.
ζ) Ὑμεῖς ............................ (παρατ.) οἱ τοῦ δεσμωτηρίου φύλακες;
η) Ὦ παῖδες, ὑμεῖς .............................. (ενεστ.) πατέρων ἀγαθῶν.
θ) Ἡ τύχη καὶ ὁ Φίλιππος .............................. (παρατ.) τῶν ἔργων κύριοι.
ι) Ἐγώ ________ (ενεστ.) τὸ φῶς.
κ) Οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἀεί ἀγαθοί _________ (ενεστ.)
λ) Ζεὺς _________ (παρατ.) πατὴρ ἀνδρῶν καὶ θεῶν.
μ) Καὶ __________ (μελ.) οὗτοι σωτῆρες ὑμῖν.
ν)Ἐὰν ᾖς φιλομαθής, __________ (μελ.) πολυμαθής.


23. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής.

α) Οἱ ἐναντίοι εἰς Σροίαν ___________ (στρατεύω, αόρ.)
β) Οἱ σοφοὶ ἄνδρες δικαίως ___________ (θαυμάζομαι, πρτ.)
γ) Ὑμεῖς ____________ (παιδεύομαι, πρκ.) πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι.
δ) Ὁ Κύκλωψ λίθῳ τὸ στόμιον τοῦ σπηλαίου _________ (ἀποκλείω, αόρ.)
ε) ____________ (προσεύχομαι, πρτ.) θεοῖς καὶ ἥρωσι σωθῆναι.
στ) Σήνδε τὴν ἐπιστολὴν σὺ ___________ (πέμπω, αορ.) αὐτῷ.
ζ) Σότε σύ ____________ (ψεύδομαι, αόρ.).
η) Ὅρκος ἀπίστων ____________ (γράφομαι, πρκ.) εἰς ὕδωρ.
24. Να συμπληρώσετε με το ζητούμενο τύπο των ουσιαστικών.
α) Νομίζομεν τὸν _________ (πολίτης) ψυχὴν τῆς πολιτείας.
β) Οἱ _________ (σοφιστής) διελέγοντο τοῖς _________ (πλούσιος).
γ) Ἡ φύσις ἄνευ _________ (μάθησις, γεν.) τυφλόν ἐστί.
δ) Σύ παιδείας καὶ _________ (δόξα) ἐπιθυμεῖς.
ε) Ἐγώ ἡγοῦμαι πλοῦτον καὶ __________ (πίστις) συμμάχους ________ (πόλις, γεν.)25. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:

τῷ                               (ὁ υἱός)                                αἱ                                    (ἡ ψῆφος)
τοῖς                             (ὁ στρατηγός)                      τὸν                                 (ὁ καρπός)
τῶν                             (ὁ ἵππος)                              τὴν                                 (ἡ κάμηλος)
τοὺς                            (ὁ ἱατρός)                            τὰς                                  (ἡ ὁδός)
τοῦ                              (ὁ ἥλιος)                              ὦ                                   (ὁ δοῦλος)
τῇ                                (ἡ ὁδός)                              τῆς                                  (ἡ ἔλαφος)
τὰ                                (τὸ δῶρον)                          τοῖς                                  (τὸ μῆλον)
τοὺς                             (ὁ νεανίας)                          τὴν                                  (ἡ γλῶττα)
τὰς                               (ἡ αἰχμή)                             τοῖς                                  (ὁ πολίτης)
ὦ                                  (ὁ δεσπότης)                      τῆς                                   (ἡ θῆρα)
τῆς                                (ἡ ἄμυνα)                            ὦ                                    (ὁ πολίτης)
τὴν                                (ἡ κομιδή)                           οἱ                                    (ὁ γυμναστής)


26. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στις κατάλληλες πτώσεις:
οἱ                                   (ὁ λέων)                           τῶν                                      (ὁ ἱερεύς)
τῶν                               (ὁ ἄρχων)                          τὴν                                      (ἡ τέρψις)
τὸν                                (ὁ γίγας)                            τοῖς                                       (ὁ μάντις)
τοῖς                               (ὁ ἰμάς)                              τῇ                                         (ἡ φύσις)
τὸν                                (ὁ Ξενοφών)                      τὰς                                       (ἡ κτῆσις)
τοῦ                                (ὁ θεράπων)                      τοῖς                                       (ὁ ἐλέφας)
4 σχόλια :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger