ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ


Να καλλιεργούν και προάγουν τις επιστήμες της Αγωγής, καταρτίζουν εκπαιδευτικούς που σταδιοδρομούν επαγγελματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προετοιμάζουν ερευνητές για το χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών και συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της Εκπαίδευσης.Επίσης να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 49 μαθήματα: 37 υποχρεωτικά και 12 επιλογής.

1. Υποχρεωτικά μαθήματα
Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Τα υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα αυστηρώς υποχρεωτικά και στα κυμαινόμενα. Από τα κυμαινόμενα μαθήματα κάθε φοιτητής υποχρεούται να πάρει έναν αριθμό μαθημάτων που καθορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Ο φοιτητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα κυμαινόμενα μαθήματα που επέλεξε.

2. Επιλεγόμενα μαθήματα
 Ως επιλεγόμενα μαθήματα (ή μαθήματα επιλογής) χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων και ελάχιστο αριθμό δ.μ., που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου. Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει μαθήματα αυτού του τύπου, ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Με τα µαθήµατα Διδακτική Μεθοδολογία Ι και ΙΙ συνδέονται άρρηκτα και οι δυο πρώτες φάσεις της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών στα Δηµοτικά Σχολεία, σκοπός της οποίας είναι να φέρει σε άµεση επαφή τους φοιτητές µε τη διδακτική πράξη, όχι µόνο σε επίπεδο ανάλυσης διδακτικών σχηµάτων και προσεγγίσεων αλλά και σε επίπεδο εφαρµογής τους.
Οι δυο πρώτες φάσεις της Πρακτικής άσκησης των φοιτητών πραγµατοποιούνται κάθε Πέµπτη 8 π.µ. - 2 µ.µ. κατά το Ε και ΣΤ εξάµηνο φοίτησης αντίστοιχα σε καθορισµένα Δηµοτικά Σχολεία και περιλαµβάνουν:
α) συστηµατικές παρακολουθήσεις διδασκαλιών,
β) δοκιµαστικές διδασκαλίες, και
γ) συζήτηση επί των παρακολουθήσεων και των διδασκαλιών µε ευθύνη έµπειρων αποσπασµένων δασκάλων. Ταυτόχρονα µε τη γενική θεώρηση και εφαρµογή της διδασκαλίας οι φοιτητές εκπονούν ερευνητική µελέτη σε θέµα της διδακτικής πράξης, που επιλέγουν και επεξεργάζονται ατοµικά ή ανά ζεύγη ή σε ολιγοµελείς οµάδες, και το οποίο διακρίνεται στο θεωρητικό (Ε εξάµηνο) και στο ερευνητικό µέρος (ΣΤ εξάµηνο).
Η τρίτη φάση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών πραγµατοποιείται κατά το Ζ΄ και Η΄ εξάµηνο µε ευθύνη των καθηγητών των ειδικών γνωστικών αντικειµένων, η δε τέταρτη φάση της, η οποία συνίσταται σε αυτοδύναµη εβδοµαδιαία διδασκαλία των φοιτητών στα Δηµοτικά Σχολεία, διεξάγεται στο τέλος του Η εξαµήνου µε ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πρακτικών Ασκήσεων του Τµήµατος.
ΤΟΜΕΙΣ:
• ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Υποχρεωτικά μαθήματα: θεωρίες της Αγωγής, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία & Πράξη Ι, Διδακτική Μεθοδολογία & Πράξη II, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Κυμαινόμενα μαθήματα (Επιλέγονται 4 Μαθήματα) Φιλοσοφία της Παιδείας, Εκπαιδευτικά Προβλήματα & Εκπαιδευτική Πολιτική, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας & Στοιχεία Στατιστικής στην Εκπαίδευση, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας κ.α Μαθήματα Επιλογής Παρώθηση - Ενθάρρυνση και Διαπροσωπικές Σχέσεις στην Σχολική Τάξη, Κοινωνιολογία του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, Η Εκπαίδευση στη Νέα Ευρώπη κ.α
• ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Υποχρεωτικά μαθήματα Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία II, Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα στο Σχολείο, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας. Μαθήματα Επιλογής Εξελικτική Ψυχολογία II, Ειδική Αγωγή II, Αγωγή του Λόγου & της Ομιλίας, Κοινωνιολογία των Ρόλων των Δύο Φύλων, Διαφυλικές Σχέσεις & Φεμινιστικό Κίνημα, Ψυχοπαιδαγωγική, Ψυχομετρική, Γνωστική Ανάπτυξη, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Ψυχοπαθολογία & Ψυχική Υγιεινή του Παιδιού, Ναρκωτικές Ουσίες στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία, Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση.
 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Υποχρεωτικά μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα Ι, Νεοελληνική Γλώσσα II, Νεοελληνική Φιλολογία Ι, Παιδική Λογοτεχνία, θεατρολογία Ι: θέατρο για Παιδιά και Νέους/ θέατρο & στην Εκπαίδευση, Διδακτική Γλώσσας & Κειμένων Ι, Εισαγωγή στη Λαογραφία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία Ι κ.α
• ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Υποχρεωτικά Μαθήματα Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά II, Διδακτική των Μαθηματικών Ι, Διδακτική των Μαθηματικών II, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Κυμαινόμενα Μαθήματα (Επιλέγεται 1 μάθημα) Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης (Ιστορικές Ρίζες των Στοιχειωδών Μαθηματικών Ι), Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης (Ιστορικές Ρίζες των Στοιχειωδών Μαθηματικών II), θεωρία Αριθμών, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πληροφορική. Μαθήματα Επιλογής Ειδικά θέματα Βιολογίας, Αγωγή Υγείας, Ιστορία, Μεθοδολογία, Επιστημολογία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών, Η Φυσική μέσα από το Πείραμα Ι & II, Χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων, Ειδικά θέματα Χημείας, Συγκριτική θεώρηση και Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών.
• ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Υποχρεωτικά Μαθήματα Φυσική Ι, Φυσική II, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Οικολογία - Τεχνολογία & Περιβάλλον, Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Κυμαινόμενα Μαθήματα Βιολογία, Τεχνολογία στην Εκπαίδευση, Ο Κόσμος μας. Μαθήματα Επιλογής Προγραμματισμός Η/Υ, Μαθηματικά III, Βασικές Έννοιες της Γεωμετρίας, Περιγραφική Στατιστική Ι & II, Στατιστική και θεωρία Πιθανοτήτων, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Ι & II, Διοίκηση Κινδύνου στην Εκπαίδευση Ι & II, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Μαθηματικά Μοντέλα - Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη στην Εκπαίδευση, Οικονομική Μεγέθυνση και Κοινωνική Ευημερία.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
 1. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
2. Επιστημών της Αγωγής
3. Μαθηματικών και Πληροφορικής
4. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
5. Ανθρώπινων Σπουδών
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Επιστήμες της Αγωγής
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
1. Παιδαγωγική
Παν/μιο Πάτρας
1. Επιστήμες της αγωγής
Παν/μιο Κρήτης
1. Επιστήμες της αγωγής
Παν/μιο Θράκης
1.Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
2.Διδασκαλία Χημείας με τη χρήση των Πολυμέσων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Δημόσια Εκπαίδευση είναι η κυριότερη διέξοδος για τους πτυχιούχους των Τμημάτων. Για το διορισμό τους ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται για τους απόφοιτους των τμημάτων Φ.Π.Ψ. - Οι εκπαιδευτικοί με 5 χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις για διετή μετεκπαίδευση στη Γενική ή στην Ειδική Αγωγή στα διδασκαλεία που υπάρχουν στα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Κρήτης - Οι εκπαιδευτικοί με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή μπορούν να διδάξουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ). - Σε ΣΜΕΑ μπορούν να διδάξουν και εκπαιδευτικοί χωρίς ανάλογη μετεκπαίδευση εάν ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πτυχιούχοι Δάσκαλοι εκτός από το διορισμό τους στη Δημόσια Εκπαίδευση μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων του πληθυσμού της χώρας, σε ειδικά σχολεία. Επίσης μπορούν να στραφούν στην παιδαγωγική έρευνα.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger