ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 6η ενότητα Α' Γυμνασίου (Η ομορφιά δεν είναι το παν).

Ετυμολογικά

1. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α΄ με τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Β΄:
Α΄                           Β΄
1. φυλάττω             α. τοκεύς
2. κόπτω                 β. ταγός
3. τίκτω                   γ. ἐργάτης
4. σείω                    δ. ἀγορά
5. τάσσω                 ε. σεισμός
6. ἀγείρω                στ. φυλακή
7. λανθάνω              ζ. κόμμα
8. ἐργάζομαι            η. λάθος

2. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κατάληξη να σχηματίσετε πα-ράγωγα ουσιαστικά της α.ε. που να δηλώνουν ό,τι ζητείται στην παρένθεση:
ᾄδω → ἀοιδ-……… (πρόσωπο που ενεργεί)
σφάλλω → σφάλ-…………... (αποτέλεσμα ενέργειας)
κλίνω → κλί-………………(ενέργεια, κατάσταση)
ἐγείρω → ἔγερ-……………. (ενέργεια, κατάσταση)
βλέπω → βλέμ-……………… (αποτέλεσμα ενέργειας)
δημιουργῶ → δημιουργ-…………. (πρόσωπο που ενεργεί)
λατρεύω → λατρ-…………….. (ενέργεια, κατάσταση)


Γραμματική

1. Να σχηματίσετε τη γενική και δοτική ενικού:
                      Γενική ενικού              Δοτική Ενικού
θάλασσα
πεῖνα
τράπεζα
λύπη
γλῶσσα
μέλισσα
ψυχή
συμφορά

2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας στον κατάλληλο τύπο τις λέξεις που είναι σε παρένθεση:
α. Ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται ἐν πολλῇ…………(ἀπορία, δοτ.) ἦσαν.
β. Ὁμολογῶ, ὦ ἄνδρες, ὅτι ἔπαισα (=χτύπησα) ἄνδρας ἕνεκεν…………….(ἀταξία, γεν.)
γ. Οἱ περσικοὶ νόμοι ἐπιμέλονται τῶν …………...(πολίτης).
δ. Ἐρῶντες (= επειδή επιθυμείτε)…………(νίκη, γεν.) μένοντες μάχεσθε.
ε. Οὐκ ἐξαιρέσω ὑμᾶς τῆς ……………(τράπεζα).
3. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ουσιαστι-κών της παρένθεσης.
α) Αἱ ……………… (οἰκία) πλησίον τῆς …………….. (θάλασσα) εἰσί.
β) Ὁ λοχαγὸς λέγει τῷ ………………….. (στρατιώτης) ὅτι δεῖ τὴν ……………… (ἄμαξα) κατακαίειν.
γ) Ταῖς ………………. (ψυχή) ταῖς γεμούσαις πονηρών ………………. (ἐπιθυμία) φάρμακον ὁ λόγος ἐστί.
δ) Ἡμεὶς καὶ ὑμεῖς ἐγενόμεθα καὶ ………………. (συγχορευτής) καὶ ……………………. (συμφοιτητής) καὶ …………………… (συστρατιώτης).
ε) Κατὰ τὸν τῆς …………….(μέλισσα) τρόπον δεῖ ἀναγιγνώσκειν.

3. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για κάθε ουσιαστικό.
ἡ μορφή —> δοτική ενικού……………………….. //αιτιατική πληθυντικού……………………..
ἡ λήθη —> γενική ενικού……………………….. //ονομαστική πληθυντικού……………………..
ὁ κοχλίας —> γενική ενικού………………………….. //δοτική ενικού…………………………
ὁ μανδύας —> γενική πληθυντικού………………………… //αιτιατική πληθυντικού……………………………….
ἡ ἁσθένεια —> δοτική ενικού………………………… //ονομαστική πληθυντικού…………………………….. //αιτιατική πληθυντικού………………………………….
ἡ ἄμιλλα —> γενική ενικού…………………………… //ονομαστική πληθυντικού…………………………….. //δοτική πληθυντικού…………………………………..
ὁ καθηγητής —> γενική ενικού…………………………. //κλητική ενικού…………………………
ὁ ἡγέτης —> ονομαστική πληθυντικού……………………………. //δοτική πληθυντικού……………………………….. //αιτιατική πληθυντικού………………………………..

4 σχόλια :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger