ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 17η ενότητα Α' Γυμνασίου (Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση).

ΕΝΟΤΗΤΑ 171. Να αναγνωρίσετε τα απαρέμφατα (ειδικό - τελικό) και να εντοπίσετε σε ποιες από τις παρακάτω φράσεις υπάρχει ταυτοπροσωπία και σε ποιες ετεροπροσωπία:

α. Καλλικρατίδας ἔφη διαλλάξειν Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους.
β. Οἱ ἀδύνατοι (=ανάπηροι) οὐ δύνανται ἱππεύειν.
γ. Σωκράτης βούλεται ἀπελθεῖν.
δ. Οὗτος ἔλεγε ταῦτα ψευδῆ εἶναι.
ε. Τὸ σιγᾶν κόσμος τῇ γυναικί ἐστι.
στ. Βούλομαι ὀλίγῳ μακρότερα περὶ τῶν πόλεων εἰπεῖν.
ζ. Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐδενί φασι πολέμιοι ἥκειν.
η. Λύσανδρος ἐκέλευσεν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι.
θ. Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς.
ι. Σωκράτης πάντα ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι.
ια. Οἱ Αἰγινῆται λέγουσιν οὖκ εἶναι αὐτόνομοι.
ιβ. Ἀναξαγόρας ἔφη τὸν ἥλιον λίθον εἶναι.
ιγ. Σωκράτης ἔλεγεν οὐκ εἶναι διδάσκαλος.
ιδ. Ὤμοσαν (= ορκίστηκαν) μὴ προδώσειν ἀλλήλους.
ιε. Πρωταγόρας ἔλεγεν ἄνθρωπον πάντων χρημάτων (=πραγμάτων) μέτρον εἶναι.
ιστ. Βίας ἔφη κρατίστην (= η καλύτερη) εἶναι δημοκρατίαν, ἐν ᾗ (=αυτή στην οποία) πάντες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν νόμον.2. Να σχηματίσετε το κατάλληλο απαρέμφατο στις προτάσεις που ακολουθούν.

α. Δεινόν ἐστι …………….. (μάχομαι, απαρ. ενεστ.) θεῷ καὶ τύχῃ.
β. Χρὴ τὸν ἄνδρα …………… (βουλεύομαι, απαρ. ενεστ.) πρὸ ἔργου.
γ. Σόλων συνεβούλευε τοῖς Ἀθηναίοις ……………… (πείθομαι, απαρ. ενεστ.) τοῖς νόμοις.
δ. Οἱ πολέμιοι ἀπειλοῦσι …………….. (βλάπτομαι, απαρ. μελλ.) τὴν χώραν ἡμῶν.


3. Να σχηματίσετε την κατάλληλη μετοχή στις προτάσεις που ακολουθούν.

α. Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην καὶ οἱ ………………. (διώκομαι, μτχ. ενεστ.) ἕνεκεν αὐτῆς.
β. Οἱ Λακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο ὡς ……………….. (πορεύομαι, μτχ.μελλ.) εἰς τὸν Ἰσθμόν.
γ. Οἱ ἄλλοι πάντες ……………… (ἐκπλήττομαι, μτχ. ενεστ.) ἡσύχαζον.
δ. Ἐξέπεμπεν αὐτοὺς ἡ πόλις ………….. (ἱδρύομαι, μτχ. μελλ.) ἀποικίαν.Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger