ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 14η ενότητα Α' Γυμνασίου (Ένα άδικο παράπονο).

ΕΝΟΤΗΤΑ 14


1. Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμισθούν και να αναγνωρισθούν οι ρηματικοί τύποι ενεστώτα και μέλλοντα μέσης φωνής καθώς και του μέλλοντα του ρ. εἰμί.

Καλλίστη μὲν οὖν δοκεῖ πολιτεία εἶναι ἡ Λακεδαιμονίων· ἐκεῖ δὲ τὸν βουλευσόμενον τῶν ἐφόρων (εκείνον από τους εφόρους που θα σκεφθεί) ἀντὶ τοῦ πείθεσθαι τοῖς πλείοσι (στους περισσότερους), μέμφεσθαί τε τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐναντιοῦσθαι τοῖς πραττομένοις (σε όσα πράττουν), οὐκ οἴεσθε αὐτὸν καὶ ὑπ’ αὐτῶν τῶν ἐφόρων καὶ ὑπὸ ἁπάσης τῆς ἄλλης πόλεως νομίζεσθαι ἄξιον ἔσεσθαι τῆς μεγίστης τιμωρίας; Καὶ ὑμεῖς οὖν, εἰ σώφρονες ἔσεσθε, οὐ τούτου ἀλλ’ ὑμῶν αὐτῶν φείσεσθε (δεν θα λογαριάσατε αυτόν, αλλά τον εαυτό σας).
(Ξενοφῶντος Ἑλληνικά)
2. Να σχηματίσετε την πτώση που σας ζητείται για κάθε ουσιαστικό.

- ὁ λέων: δοτική πληθυντικού…………………………
- ὁ ἀδάμας: κλητική ενικού………………………….
- ὁ ἱμάς: δοτική πληθυντικού…………………………
- ὁ δράκων: γενική πληθυντικού……………………….
- ὁ ελέφας: γενική ενικού…………………………….
- ὁ θεράπων: κλητική ενικού…………………………
- ὁ τένων: δοτική ενικού………………………….


3. Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά με την σωστή πτώση.

τῷ γέροντι γενική πληθυντικού
τὸν ἐλέφαντα δοτική πληθυντικού
τοῖς θεράπουσιν δοτική ενικού
τῶν γιγάντων αιτιατική ενικού4. Να σχηματίσετε τα πρόσωπα που σας ζητούνται για το κάθε ρήμα.

- πείθομαι: β΄ ενικό μέλλοντα…………………………
- ὁρίζομαι: α΄ πληθυντικό ενεστώτα………………………
- πράττομαι: β΄ πληθυντικό μέλλοντα……………………..
- γράφομαι: γ΄ πληθυντικό μέλλοντα……………………..
- κηρύττομαι: γ΄ ενικό ενεστώτα…………………………5. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα και του μέλλοντα της μέσης φωνής του ρήματος που βρίσκεται σε παρένθεση.

α. Ἡμεῖς ……………………. ……………………….. (πορεύομαι) ἐν εἰρήνῃ.
β. Πάντες οἱ ἄνθρωποι οὐ ……………………. ……………………………. (πεί-θομαι) τοῖς κακοῖς μάντεσιν.
γ. Σὺ οὐ ………………. ………………… (βλάπτομαι) ὑπὸ τῆς ἀσθενείας;
δ. Ὑμεῖς οὐ .......................... ……………………… (παιδεύομαι) ὀρθῶς παρὰ τούτου τοῦ διδασκάλου.


6. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη πτώση των ου-σιαστικών που βρίσκονται σε παρένθεση.

α. Τοῖς ………….. (γίγας) ὁ θεὸς τοῦ πολέμου συνεμάχησεν.
β. Ἐκ τῶν χείρων ἐξεῖχον ἐκατὸν κεφαλαὶ …………….. (δράκων, γεν. πληθ.).
γ. Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου ἐκράτησαν τῶν ………….. (γίγας).
δ. Τὰς τὼν …………. (γέρων) συμβουλάς ἄκουε.
ε. Οἱ μὲν …………… (ἄρχων) ἄρχουσιν, οἱ δὲ πολῖται ἄρχονται.


7. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το αντίστοιχο ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα μέσης φωνής:

α. Ῥαδίως …………….. ……………….., ὅτι γέρων εἶ (κάμπτομαι).
β. Ἡμεῖς ………………. ………………. ἐν ὀνόματι Κυρίου (πορεύομαι).
γ. Μετὰ τὴν μάχην οἱ Ἕλληνες ……………… …………….. τῆς μανίας καὶ τῆς πλεονεξίας (παύομαι).
δ. Δευκαλίων ………………. ………………. Πύρραν, ἣν οἱ θεοὶ πρώτην γυναῖκα ἔπλασαν (νυμφεύομαι).


8 . Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα και μέλλοντα μέσης φωνής:

          κρύπτομαι                                                παρατάσσομαι
σὺ     βλάπτομαι                                 ὑμεῖς       κόπτομαι
         παρασκευάζομαι                                       τέρπομαι9. Να αναγνωρίσετε τους τύπους οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα μέσης φωνής στα παραδείγματα.

α. Ἀνόητός ἐστιν ὅστις οἴεται διὰ τὸν πλοῦτον δόξειν ἀγαθὸς εἶναι.
β. Ἀμελήσαντας τούτων ὑμᾶς οὐδείς εὐμενῶς ὑποδέξεται.
γ. Ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ Ἀθηναῖοι κομίζονται ἐντὸς τῶν τειχῶν.
δ. Τὸ λοιπὸν πορευσόμεθα διὰ πολεμίας τῆς χώρας, ἀλλ’ἀσφαλεῖς ἐσόμεθα καὶ διαπραξόμεθα εἰς Ἑλλάδα ἐλθεῖν.

1 σχόλιο :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger